Budapest Cocktail Week logo
2023. september 13-23.

Általános Szerződési Feltételek

Cocktail Events Kft. által alkalmazott

Általános Szerződési Feltételek

(a továbbiakban: ÁSZF)

Hatályos: 2023. augusztus 18.

Tartalom

1.    Bevezetés. 1

2.    Szerződés 2

3.    Szerződő Felek. 2

3.1      Felhasználó. 2

3.2      Szolgáltató. 3

4.    A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei: 3

4.1      A Szolgáltató joga és kötelezettsége: 3

4.2      A Felhasználó joga és kötelezettsége. 3

4.3      Szavazás 3

5.    Szellemi alkotások joga. 4

6.    Felmondás 4

7.    Irányadó jog és vitarendezés 4

8.    Általános feltételek. 5

9.    Hogyan léphet kapcsolatba velünk. 5

1.   Bevezetés

London, Párizs és Szingapúr mellett Budapesten 2023-ban is megrendezésre kerül a Cocktail Week, amelynek keretében Budapest Top bárjaiban álmodnak egy-egy egyedi koktélt, amely ízében, textúrájában és küllemében kifejezi Budapest különlegességét. Teszik mindezt úgy, hogy az egyes koktélok meghatározott művészeti alkotásokhoz kapcsolódóan, annak ihletésével kerülnek megalkotásra. A Budapest Cocktail Week az adott művészeti alkotások propagálása révén hozzájárul a kultúra fejlesztéséhez, a kultúra iránti érdeklődés felkeltéséhez, továbbá a különleges program révén az abban résztvevő bárok ismertségének és látogatottságának növeléséhez, végül pedig maga a rendezvény pedig Budapest turisztikai népszerűsítéséhez.

Ön a jelen Szerződést a Cocktail Events Incorporated Kft.-vel (más néven "mi", "minket" vagy „Szolgáltató”) köti meg.

Az Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazzák a https://www.bpwc.hu/ weboldalt (továbbiakban weboldal) látogatóként használó személyek (a továbbiakban együttesen Felhasználó), valamint a weboldal üzemeltetője (továbbiakban Szolgáltató) közt szerződéses jogviszony általános feltételeit.

2.   Szerződés

A Felhasználó a weboldal bármely szolgáltatásának használatával (pl. az oldal böngészése, karszalag vásárlása, szavazás, a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el az ÁSZF-et, amellyel a felek között Szerződés jön létre.

Az ÁSZF a magyar jogszabályoknak, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII., valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően értelmezendő. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

A weboldal szolgáltatásainak használatával elektronikus úton megkötött szerződés jön létre a Szolgáltató és a Felhasználó között, melyet az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, illetve a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) szabályoz.

A Szolgáltatásra vonatkozó szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek, nem kerülnek iktatásra, kizárólag elektronikus formában kötődnek, a szerződések nyelve a magyar. A szerződés létrejöttét az elektronikusan elmentett adatok és az igénybe vett szolgáltatásokra vonatkozó adatok igazolják.

Az ÁSZF módosulását a Szolgáltató a weboldalon közzéteszi. A módosított ÁSZF a közzététel napjától kezdve hatályos. A módosítás időpontját követően a Felhasználó bármely Szolgáltatás használatával egyben elfogadja az ÁSZF módosítását is.

Amikor Ön igénybe veszi Szolgáltatásainkat, Ön elfogadja a jelen feltételeket. Szolgáltatásaink használatára a Cookie-szabályzatunk és az Adatvédelmi rendelkezések is vonatkoznak, amelyek az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására, megosztására és tárolására vonatkoznak.

A hatályos ÁSZF folyamatosan elérhető, elmenthető, illetve kinyomtatható az alábbi linkre kattintva:

https://www.bpcw.hu/aszf/

3.   Szerződő Felek

3.1  Felhasználó

Felhasználó az a természetes személy, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, aki a weboldalt felkeresi és tartalmát megtekinti, megismeri, elolvassa, szolgáltatásait igénybe veszi. A Felhasználó ezzel a magatartásával, mint ráutaló magatartással elfogadja az ÁSZF-t.

Felhasználó természetes személy akkor jogosult a jelen Szerződés megkötésére, ha jog- és cselekvőképes. Kiskorú csak törvényes képviselőjének hozzájárulásával köthet meg jogügyleteket. Amennyiben kiskorú reá nézve kötelezettséggel járó jogügyletet köt meg, az a törvényes képviselő hozzájárulása hiányában nem érvényes. Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy kiskorú a törvényes képviselőjének hozzájárulása birtokában veszi igénybe a szolgáltatásokat.

Felhasználó jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet esetében akkor jogosult a jelen Szerződés megkötésére, ha jogszabály alapján vagy munkakörénél/szerződésénél fogva jogosult a szervezet képviseletére. Szolgáltató nem köteles a képviseleti jogosultságot ellenőrizni és nem terheli semmilyen felelősség a nem létező vagy nem megfelelő képviseleti jogosultságból fakadó károkért.

3.2  Szolgáltató

A weboldal, és a hozzá kapcsolódó szolgáltatások üzemeltetője (Szolgáltató)

Cégnév:              Cocktail Events Kft.

Székhely:            1142 Budapest, Rákospatak park 3. 3/9.

Adószám:            32239638-2-42

Cégjegyzékszám: 01-09-413657

 E-mail cím:         mona@bpcw.hu.hu

weboldal:           https://www.bpwc.hu/

A bejegyző bíróság megnevezése: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A Szolgáltató az alábbi alvállalkozót veszi igénybe tárhely biztosítása céljából:

Company name: Websupport Magyarország Kft.

Headquarters: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Tax number: 25138205-2-41

EU tax number: HU25138205

Company registration number: 01-09-381419

4.   A szolgáltatás tárgya, a felek jogai és kötelezettségei:

4.1  A Szolgáltató joga és kötelezettsége:

Szolgáltató a honlapon hasznos információkat közöl a honlap létrehozásával a nagyközönség számára elérhetővé tenni szándékolt rendezvének és eseményekkel kapcsolatosan, illetve lehetőséget biztosít a rendezvényekben közreműködőket érintően szavazásban való részvételre a Felhasználók számára.

A Szolgáltató semmilyen módon nem felelős az alábbiakért, bármilyen módon is következtek be:

  • Bármilyen működési hiba a hálózaton, ami akadályozza weboldal normális működését és az egyes menüpontok szerinti tartalmak megtekintését, illetve a szavazásban való részvételt.
  • A kommunikációs eszközök vagy a vonal meghibásodása.
  • Bármilyen elektronikus levél vagy adat elvesztése.
  • Bármely szoftver nem megfelelő működése.
  • Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.

4.2  A Felhasználó joga és kötelezettsége

Felhasználó joga a weboldal szerinti szolgáltatásokat időbeli és térbeli korlátozások nélkül igénybe venni.

Felhasználó kötelezettsége, a weboldalt rendeltetésszerűen használni, annak engedély nélküli megváltoztatásától, felhasználásától tartózkodni.

4.3  Szavazás

Felhasználó jogosult a Szolgáltató által meghirdetett online szavazásokon részt venni.

A Felhasználó által leadott szavazatot is figyelembe véve kerül meghatározásra a Budapest Cocktail Week 2023 rendezvénysorozat nyertes koktélja. A szavazás során az egyes szavazatok az alábbi súlyozással kerülnek figyelembevételre a „Budapest Cocktail Week 2023 legjobb koktélja” cím elnyerése során:

A koktélok közötti rangsorbeli helyet

  • 40%-ban a szakmai zsűri véleménye,
  • 10%-ban a szponzor márkák (1-1 szavazattal),
  • 10%-ban a rendezvényben résztvevő bárok (akik saját magukra nem szavazhatnak),
  • 10%-ban a BPCW csapat, mint szervező és
  • 30%-ban a jelen pont szerinti szavazásban résztvevő Felhasználók szavazata (közönségszavazatként)

dönti el.

5.   Szellemi alkotások joga

Felhasználó tudomásul veszi, hogy a bpcw.hu mint weboldal szerzői jogi műnek minősül, a weboldal tulajdonosa és a weboldalhoz kapcsolódó valamennyi szellemi alkotás jogosultja (továbbiakban: Tulajdonos): a Szolgáltató.

A Tulajdonos fenntart magának minden jogot a weboldal, annak bármely részlete és az azon megjelenő tartalmak, valamint a weboldal terjesztésének tekintetében.

A bpcw.hu weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni csak az adott weboldalra való hivatkozással lehet.

A Tulajdonos fenntartja minden jogát a szolgáltatásának valamennyi elemére, a domain-neveire, az azokkal képzett másodlagos domain nevekre, valamint az internetes reklámfelületeire. A Szolgáltatás igénybevétele nem eredményezheti, hogy a forráskódot bárki visszafejtse, visszafordítsa, vagy bármely más módon megsértse a Tulajdonos szellemi alkotásokhoz fűződő jogait.

Tilos továbbá a bpcw.hu weboldal tartalmának, illetve egyes részeinek adaptációja vagy visszafejtése; a felhasználói azonosítók és jelszavak tisztességtelen módon történő létesítése; bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal vagy annak bármely része módosítható.

6.   Felmondás

Bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni, ha a másik Fél a Szerződésben foglaltakat súlyosan megsérti. Amennyiben Felhasználó a jelen ÁSZF-ben foglaltakkal nem ért egyet, akkor jogosult a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt elhagyni, a weboldalon nyújtott szolgáltatásokat nem igénybe venni, illetve amennyiben regisztrált a felhasználói fiókját törölni.

Felhasználó tudomásul veszi, hogy Szolgáltató a Szerződés megszüntetése esetén, azt követően is jogosult/köteles bizonyos adatait a jogszabályi kötelezettségeinek teljesítése érdekében megőrizni, amelynek részlet szabályait a Szolgáltató Adatkezelési rendelkezései tartalmazzák.

7.   Irányadó jog és vitarendezés

Amennyiben vita van Ön és a Szolgáltató között, azt elsősorban békés módon, tárgyalások útján próbáljuk rendezni. Jogvita esetén Ön elfogadja és aláveti magát a magyar jog szabályainak, és tudomásul veszi a magyar bíróság joghatóságát. A jogviták rendezésére a jelen szerződést kötő felek kikötik a Szolgáltató székhelye szerinti bíróság illetékességét.

8.   Általános feltételek

Ha a jelen Szerződésre illetékes bíróság a Szerződés bármely részét végrehajthatatlannak találja, Ön és mi egyetértünk abban, hogy a bíróságnak úgy kell módosítania a feltételeket, hogy az adott rész végrehajthatóvá váljon, miközben a szerződés célja továbbra is megvalósul. Ha a bíróság ezt nem tudja megtenni, Ön és mi megállapodunk abban, hogy kérjük a bíróságot, hogy törölje a végrehajthatatlan részt, és a jelen Szerződés többi részét továbbra is érvényesítse.

A jelen Szerződés (beleértve az általunk a Szolgáltatások valamely funkciójának használatakor esetlegesen megadott további feltételeket is) az egyetlen megállapodás közöttünk a Szolgáltatásokra vonatkozóan, és a Szolgáltatásokra vonatkozó minden korábbi megállapodás helyébe lép.

Ha nem lépünk fel a jelen Szerződés megszegésének érvényesítésére, az nem jelenti azt, hogy a Szolgáltató lemondott volna a jelen Szerződés érvényesítésére vonatkozó jogáról. Ön a jelen Szerződést (vagy az Ön felhasználói fiókját vagy a Szolgáltatások használatát) nem ruházhatja át a mi hozzájárulásunk nélkül. Ön elfogadja, hogy a Szolgáltató az Ön hozzájárulása nélkül is átruházhatja a jelen Szerződést egy olyan félre, aki megvásárolja azt. A jelen Szerződésnek nincsenek harmadik fél kedvezményezettjei.

Ön elfogadja, hogy jogi értesítéseket csak a 9.  pontban megadott címeken küldhet nekünk.

9.   Hogyan léphet kapcsolatba velünk

Ön az alábbi elérhetőségeken keresztül tud kapcsolatba lépni velünk:

Anett Monori

+36-30-911 3168

mona@bpcw.hu

Jogi értesítések vagy peres eljárások kézbesítése esetén a következő címekre írhat nekünk:

Cégnév:              Cocktail Events Kft.

Székhely:            1142 Budapest, Rákospatak park 3. 3/9.