Budapest Cocktail Week logo
2023. szeptember 13-23.

A Cocktail Events Kft.
www.bpcw.hu weboldalának Adatkezelési Tájékoztatója

Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a Cocktail Events Kft. („Adatkezelő”)

Székhelye:       1142 Budapest, Rákospatak park 3. 3. em. 9. ajtó

Képviseli:         Monori Anett ügyvezető

Email:              mona@bpcw.hu

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatkezelési tájékoztató (a továbbiakban: Tájékoztató) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. Jelen Tájékoztató mindenkor hatályos változata az Adatkezelő székhelyén, továbbá a www.bpcw.hu weboldalon (a továbbiakban: Weboldal) érhető el.

1. Az Adatkezelő által kezelt adatok az adatkezelő által üzemeltetett a www.bpcw.hu weboldalon

Az Adatkezelő az általa üzemletetett www.bpcw.hu weboldalon az oldalt látogató felhasználók (a továbbiakban: Érintettek) tekintetében a következő adatkezeléseket valósítja meg:

Személyes adatAdatkezelés céljaJogalapAdatkezelés ideje
Az Érintett által a Kapcsolat aloldalon megadott név, cégnév, telefonszám, email, továbbá az üzenet mezőben az Érintett általmegadott egyéb személyes adatokkapcsolattartás, amelynek elsődleges célja az Érintettek megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő kérdések hatékony és gyors kezelése;az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos információk átadása, tájékoztatási feladatok ellátása.Az Érintett önkéntes hozzájárulásaAdatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a kapcsolattartás, szolgáltatás nyújtásával kapcsolatban kezeli, illetve amíg az Érintett nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

Az Érintettek kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

2. Személyes adatok megismerhetősége

A személyes adatok közvetlen megismerésére kizárólag Adatkezelő jogosult.

Az Adatkezelő az Érintettek adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az 1. pontban meghatározott adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli.

3. Adattovábbítás

Jelen Adatkezelési tájékoztató elfogadásával Érintettek az adatvédelmi elveket tudomásul véve kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult.

A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében), illetve az Adatkezelőszerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

Az Adatkezelő adattovábbítást a Weboldal üzemeltetése során nem végez.

4. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindekor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésben, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket tesznek a személyes adatok védelme érdekében.

Az Adatkezelő részére az adatok kezelése során Adatfeldolgozóként az alábbi partner jár el:

Név:                Websupport Magyarország Kft.

Székhely:         1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Email:              info@mhosting.hu

Az adatfeldolgozó igénybevételének célja: A www.bpcw.hu weboldal működéséhez kapcsolódó tárhely szolgáltatás.

5. Az Érintettek jogai

Adatkezelő az Érintettek kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető az mona@bpcw.hu e-mail címen a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 25 (huszonöt) napon belül, írásban válaszol.

Érintettek jogosultak kérni a személyes adataik helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az mona@bpcw.hu e-mail címen a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

Érintettek a fentieken kívül bármikor kérhetik az adataik törlését vagy kezelésének korlátozását az mona@bpcw.hu e-mail címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságuk igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli az Érintetteket a nyilvántartásából.

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha az Érintettek ezt kérik. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Amennyiben az Adatkezelő az Érintettek helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

Az Érintettek tiltakozhatnak személyes adataik kezelése ellen,

  • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
  • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
  • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha az Érintettek az Adatkezelő döntésével nem értenek egyet, illetve, ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, az Érintettek – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhatnak.

6. Linkek

Az Adatkezelő a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben az Adatkezelő tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról. 

7. Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat az Érintettek hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő alkalmazottai ismerhetik meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

  • világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;
  • információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről;
  • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
  • ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

8. Jogérvényesítési lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék. Amennyiben véleménye szerint ennek nem felel meg, úgy írásban jelezze az mona@bpcw.hu e-mail.

Amennyiben vélelmezi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

  • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.)
  • bíróságnál.

9. Egyéb rendelkezések

Jelen Tájékoztatóra a EU 2016/679 Rendelete („GDPR”), továbbá a magyar jog, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései az irányadóak. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi szabályzatot az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

Cocktail Events Kft.

Adatkezelő